Personal, Educació, Medi Ambient, Món Rural, Participació, Transparència i Porta a porta de Serveis Municipals de Navàs

Personal, Educació, Medi Ambient, Món Rural, Participació, Transparència i Porta a porta de Serveis Municipals de Navàs
Joana Tarrés Sanz
1a. Tinent d'Alcalde i regidora de Personal, Educació, Medi Ambient, Món Rural, Participació, Transparència i Serveis Municipals de Navàs (Porta a porta)
Ampliar Informació

1. Àrea de Personal:

 • Política de recursos humans de la Corporació municipal de Navàs.

 • Coordinació general de l’organització del personal.

 • Règim general del personal al servei de la Corporació.

 • Gestió de la negociació col·lectiva.

 • Gestió dels cursos de formació del personal.

 • Prevenció de riscos i salut laboral.

 • Proposta d’instrucció d’expedients disciplinaris i sancionadors.

 • Autoritzar els permisos, llicències i vacances del personal al servei de la corporació.

 • Valoració de la relació de llocs de treball.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Personal.

2. Àrea d’Educació:

 • Política municipal en matèria d’Educació.

 • Promoció, coordinació i manteniment dels col·legis i instituts públics de titularitat municipal.

 • Gestió de l’Escola Municipal de Música.

 • Gestió de l’Escola Bressol Municipal.

 • Suport a les associacions de pares i mares en matèria educativa.

 • Presidir i dinamitzar el Consell Escolar Municipal i el Consell Municipal d’Infants.

 • Representació i relació amb les entitats educatives d’abast municipal i supramunicipal.

 • Proposta de subvencions per al transport escolar.

 • Impuls de la normalització lingüística.

 • Organització dels cursos de català per adults.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Educació.

3. Àrea de Medi Ambient:

 • Gestió de la contaminació ambiental.

 • Control de paràmetres ambientals (aigua, soroll, sòl, aire, aqüífers i altres factors de qualitat ambiental).

 • Gestió de la qualitat de l’aire.

 • Protecció i promoció de zones agràries i forestals.

 • Protecció, gestió i manteniment d’espais naturals i periurbans.

 • Planificació, gestió, manteniment i seguiment de la recollida i tractament de residus municipals.

 • Recollida selectiva i deixalleria municipal.

 • Implantació i seguiment de Pla d’Acció d’Energia Sostenible, plans ambientals.

 • Sobirania energètica.

 • Educació ambiental.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Medi Ambient.

4. Àrea de Nuclis i Món Rural:

 • Política d’atenció a les necessitats específiques dels nuclis i món rural.

 • Conservació de la xarxa de camins i vies forestals.

 • Gestió dels Plans d’Electrificació Rural.

 • Polítiques sobre els nuclis rurals del municipi: Palà de Torroella, Sant Salvador de Torroella, Castelladral, Sant Cugat del Racó, el Mujal i Valldeperes.

 • Política d’agricultura i ramaderia.

 • Foment de la rehabilitació de masies rurals.

 • Coordinació dels serveis municipals al sector del Cardener.

 • Neteja de lleres i construcció de punts d’aigua.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Nuclis i Món Rural.

5. Àrea de Participació:

 • Facilitar l’accés de la ciutadania a la informació municipal.

 • Gestionar i coordinar els punts de trobada i debat entre el govern municipal i la ciutadania.

 • Afavorir la participació de la ciutadania, tant individualment com col·lectivament, en la gestió municipal.

 • Fomentar el desenvolupament, la millora del teixit associatiu i l’associacionisme veïnal

 • Gestió dels pressupostos participatius.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Participació.

6. Àrea de Transparència:

 • Gestió del portal de la Transparència.
 • Expedients relacionats amb l’Àrea de transparència.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de transparència.

7. Àrea de Serveis Municipals de Navàs (Porta a porta):

 • Gestió del servei de recollida porta a porta.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Serveis Municipals de Navàs (Porta a porta)