Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

Convocatòria del Ple de la Corporació

Mitjançant aquest escrit us convoco a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Navàs, que es celebrarà el dia 19 de setembre de 2016, a les 20.30 hores, al saló de sessions de la casa consistorial, amb l’ordre del dia que he aprovat mitjançant Resolució d’Alcaldia número 335/2016 i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència, aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard.

 

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions del Ple de la corporació següents:

 

 • Extraordinària del 6 de juny de 2016

 • Ordinària del 18 de juliol de 2016

 

A. SECCIÓ DISPOSITIVA

 

 1. Aprovació definitiva del Compte General

 2. Aprovació inicial del Reglament del Consell Escolar Municipal

 3. Conveni de cessió de terreny a la Generalitat de Catalunya per construir un institut

 4. Municipalització servei de neteja viària

 5. Acords extraestatutaris sobre diverses condicions de treball del personal de la corporació

Assumptes sobrevinguts

 

B. SECCIÓ DE CONTROL

 

 1. Donar compte de les resolucions de l'Alcaldia i dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, si s'escau.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 272/16, aprovació expedient de modificació de crèdits 5/2016, modalitat generació de crèdit i transferència de crèdit despeses mateixa àrea de despesa

 1. Donar compte de les resolucions d'Alcaldia en matèria de personal des del dia 1 de juliol de 2016.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 258/16, de 18 de juliol, contracte de treball amb la senyora A. M. P. C., per cobrir el període d'incapacitat temporal de la senyora Ana Isabel Rabat Molina, com a netejadora.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 261/16, de 21 de juliol, extinció del contracte amb la treballadora senyora V. U.D., com a tècnica superior en educació infantil.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 271/16, de 27 de juliol, nomenament com a funcionari interí de nou ingrés del senyor I. P. P. com a agent de la policia local.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 274/16, de 3 d'agost, continuació de l'adscripció provisional de la treballadora familiar senyora E. G. G..

 • Resolució d'Alcaldia núm. 276/16, de 5 d'agost, extinció del contracte de la treballadora familiar senyora E.G. G.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 288/16, de 19 d'agost, deixar sense efecte la reducció de jornada de la treballadora adscrita a l'Escola Bressol municipal senyora J. G. L.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 293/16, de 22 d'agost, ampliació de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora M. A. G. C.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 294/16, de 22 d'agost, ampliació de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora L. G. O.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 295/16, de 22 d'agost, ampliació de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora C. A. S.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 297/16, de 22 d'agost, atorgar comissió de serveis a l'agent de la policia local senyor S.O. F.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 298/16, de 23 d'agost, ampliació de jornada del treballador de l'escola de música senyor D. H. S.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 299/16, de 23 d'agost, ampliació de jornada del treballador de l'escola de música senyor P. B. O.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 302/16, de 24 d'agost, reducció de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora A. L. S.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 303/16, de 24 d'agost, reducció de jornada del treballador de l'escola de música senyor E.V. S.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 304/16, de 24 d'agost, nomenament de funcionari interí del senyor B. R. R. com a agent de la policia local.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 305/16, de 24 d'agost, adscripció de la treballadora senyora E. G. G. com a netejadora.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 314/16, de 2 de setembre, atorgament d'una comissió de serveis a l'agent de la policia local senyor M. C. F.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 331/16, de 12 de setembre, extinció del contracte de la senyora I. M. S. com a treballadora familiar.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 322/16, de 12 de setembre, extinció del contracte de la senyora S. T. C. com a netejadora.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 327/16, de 12 de setembre, ampliació de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora C. A. S.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 328/16, de 12 de setembre, reducció de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora L. G. O.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 329/16, de 12 de setembre, ampliació de jornada de la treballadora de l'escola de música senyora M. A. G. C.

 • Resolució d'Alcaldia núm. 331/16, de 13 de setembre, continuïtat de la prestació de serveis de la senyora A. M. P. C. com a netejadora en substitució de la senyora A. I. R. M.

 1. Informacions de l'Alcaldia.

C. MOCIONS

Precs i preguntes

 

Navàs, 15 de setembre de 2016

L'alcalde - president.


Compartir:

Darrera actualització: 16/09/2016 09:11 Total visites: 39250