Vista Panoràmica de Navàs

Contactar

Mida del text Reduir Lletra Lletra Normal Ampliar Lletra

L’Ajuntament de Navàs farà vaga amb serveis mínims el dia 8 de novembre

imatge

 DECRET DE L’ALCALDIA PER DETERMINAR ELS SERVEIS MÍNIMS PER CELEBRACIÓ DE VAGA GENERAL

El present Acord té per objecte aprovar els serveis mínims que, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials a la comunitat, hauran de regir durant la jornada de vaga convocada per Intersindical CSC i altres organitzacions per al dia 8 de novembre a la qual estan cridats a participar els treballadors i empleats públics de totes les Administracions Públiques i Organismes depenents.

Al nostre ordenament jurídic es reconeix el dret a la vaga dels treballadors i també obliga a mantenir els serveis essencials de la comunitat. En aquest sentit, l'article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, de 4 de març, segons el qual «Quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d'especial gravetat, l'Autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis».

Els serveis prestats per l'Ajuntament tenen la consideració de serveis públics, segons es desprèn del que es disposa en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

La competència municipal per a la fixació dels serveis mínims, de conformitat amb allò establert en l'article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, està reconeguda pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem en diverses sentències.

Havent-se convocat per al dia 8 de novembre una vaga general que afectarà a tots els empleats de l'Administració Pública, es fa necessari l'establiment dels serveis mínims després de la reunió mantinguda per la Corporació amb la representació sindical per a la fixació dels serveis mínims, considerant que els factors i criteris la ponderació dels quals han conduït a determinar els serveis mínims que es proposen són l'extensió de la vaga, que afecta a tot el territori nacional i, en conseqüència, a tot el terme municipal, les concretes necessitats dels serveis, la naturalesa dels drets, llibertats o béns constitucionalment protegits i la consideració administrativa com a hàbil del dia 8 de novembre.


Per tot l'exposat anteriorment i en virtut de la competència establerta per la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Reial decret Llei 17/1977:

RESOLC

PRIMER. ESTABLIR els serveis mínims obligatoris següents:

—    A) Oficines municipals: Una persona a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
—    B) Cos de la Policia Local: De conformitat amb l'establert en l'article 6.8 de la llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, no podrà exercir en cap cas el dret de vaga.
—    C) Treballadores familiars: Tres persones, dues al nucli de Navàs i una a Palà de Torroella.
—    D) Residència d’Avis de Navàs: Es mantindran els serveis habituals d’un dia festiu.
—    E) Escola Bressol “Quitxalla”: Quatre educadores i servei de menjador condicionat a la disponibilitat de l’empresa de càtering

SEGON. DETERMINAR que s'haurà de comunicar a l’Àrea de Secretaria i als titulars de cada Àrea, abans del dia 8 de novembre, la relació nominal de les persones que hagin de prestar els serveis mínims establerts a l'apartat anterior.

TERCER. INFORMAR a tot el personal que l’exercici del dret de vaga implica que no es cotitzarà ni es percebrà la retribució corresponent al període en que es trobi en aquesta situació.
    
QUART. NOTIFICAR el present decret a tot el personal i als representants dels treballadors.

CINQUÈ. PUBLICAR el present decret a la seu electrònica de l’Ajuntament així com a la pàgina web.

Compartir:

Darrera actualització: 07/11/2017 13:42 Total visites: 1765