AAVV Palà de Torroella

AAVV Palà de Torroella
L’Associació  té personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar plena, conforme a les disposicions a l’efecte. És una entitat sense ànim de lucre que es regirà pels Estatuts i subsidiàriment, en tot el que no s’ha previst en aquests, per la vigent Llei d’Associacions, i totes les disposicions posteriors o complementàries que l’afectin. L’acte de fundació es va produir el setembre de 1995.

L’Associació té un organ suprem que es l’Assemblea General d’Associats. Aquest és l’òrgan expressiu de la voluntad dels socis i es reuneix de manera ordinària un cop cada any. L’Assemblea  escull els membres que formaran una Junta Directiva  la qual ha de portar a terme els acords que es produeixin en l’Assemblea General  i cumplir les directrius marcades en els Estatuts. El període de mandat d’aquesta Junta Directiva serà de quatre anys amb renovació de la meitat dels membres cada dos anys, encara que podràn ser reelegits.

Els fins primordials de l’Associació son els següents:

– Adequar mitjans informatius i de relació  per estrènyer els llaços d’unió entre els veïns del poble.
– Vetllar per la conservació del patrimoni de la població.
– Representar els veïns del poble davant  els poders públics per informar-los de les seves justes pretensions.
– Dirigir-se als poders públics, i demès Entitats, sol·licitant la creació i perfeccionament de serveis públics i urbanístics.
Fomentar les activitats culturals, socials, esportives, recreatives i de lleure.

 L’Associació per tal de poder mantenir informats als seus associats va crear un butlletí anomenat “El Casal”, de notable seguiment i aceptació .La seva publicació és trimestral o quadrimestral..

Entre els actes més destacats que organitza l’Associació  es troben la Festa Major amb col·laboració amb l’Ajuntament. Les Caramelles, La Festa de l’Arròs, i diversos actes per Nadal.