Borsa de mediació d’habitatge

Borsa de mediació d’habitatge

La Borsa d’habitatge té com a objectiu principal facilitar l’accés a un habitatge de lloguer digne.

És un sistema de mediació, en el mercat immobiliari, que pretén augmentar l’oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc d’habitatges desocupats. S’adreça a persones i unitats de convivència amb ingressos de fins a 4 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). Es nodreix d’habitatges nous o de segona mà, que es trobin desocupats i s’incloguin al mercat immobiliari a través de la gestió de la borsa.

També hi ha la possibilitat que, mitjançant la fórmula de la masoveria urbana, els habitatges que requereixin de petites millores i rehabilitacions, també puguin incloure’s a la Borsa d’habitatge.

La Borsa de mediació al lloguer social ofereix,

A disposició dels propietaris:

 • Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte

 • Avalloguer

 • Servei gratuït d’assessorament

 • Tramitació de contractes d’arrendament

 • Seguiment de la relació contractual

 • Control del bon ús dels habitatges llogats

  A disposició dels llogaters:

 • Facilita la recerca d’un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels/les sol·licitants

 • Servei gratuït d’assessorament

 • Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària

Enllaços:

Funcionament de la borsa de mediació al lloguer social
Sol·licitud propietàries
Sol·licitud llogateres
Díptic propietàries
Díptic llogateres

INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT (HPO)

Per poder inscriure’s a la Borsa d’habitatge municipal, és requisit indispensable, realitzar la inscripció com a sol·licitant d’habitatge al Registre d’Habitatge Protegit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El procediment per efectuar la inscripció en aquest registre es pot consultar el la documentació annexa.

Enllaços:

Procediment per la presentació de la documentació a l’AHC
Document sol·licitud HPO de l’AHC
Document de transferència bancària de l’AHC