Institut Escola Sant Jordi

Institut Escola Sant Jordi

L’Institut Escola Sant Jordi es va crear com a tal el curs 2011-2012, després de molts anys de lluita de les famílies per aconseguir una secundària pública al poble. Fins llavors, hi havia l’Escola Sant Jordi de doble línia que s’havia hagut d’encabir durant anys en un edifici d’una sola línia, fins que l’any 2001 es va estrenar un edifici remodelat, amb un annex per a Educació Infantil, dependències administratives i sala de mestres.

Des del curs 2014 – 2015, l’Institut Escola Sant Jordi és un centre públic de la Generalitat de Catalunya amb dues línies que cobreixen l’escolaritat des dels 3 anys fins a 4t d’ESO. El nombre d’alumnat al llarg d’aquests anys ha passat d’uns 360 alumnes a 520 alumnes en l’actualitat (novembre 2018).

Sent coneixedors del fet que hi ha un alumnat molt divers, amb força necessitats tant educatives com socials, i basant-se en la LOE del 2009, plantegen el nou institut amb una mirada transformadora de l’educació tradicional, mirada que se centra en l’acompanyament individualitzat de cada alumne/a i en el desenvolupament de metodologies més globalitzades i competencials.

La seva tasca està centrada a aprofundir més en el treball de les competències bàsiques, cercant, a partir de la motivació de l’alumnat, projectes que els facin tenir sentit crític, cooperar amb els iguals, aprendre de la globalitat, acceptar l’error com a part essencial de l’aprenentatge i trobar l’esforç amb sentit.

Des de propostes com llegir en parelles, taller de contes, treball cooperatiu, aprenentatge intercicles, conscienciació de valors ètics, educació emocional, treball per projectes i d’altres, els nens i nenes, a més dels adolescents, adquireixen una consciència de treball conjunt que els ajudarà a una millor integració en la societat, esdevenint persones el més completes possible. Per tal de donar impuls a la competència lingüística i al treball per projectes, estan en constant formació i intercanvi d’experiències entre tot l’equip docent.

Amb la finalitat de donar un engranatge eficaç a tota aquesta infraestructura, tenen la Comissió d’Atenció a la Diversitat entesa com un espai de reflexió al voltant de l’alumnat i la presa de decisions.