Masoveria urbana

Masoveria urbana

La masoveria urbana és un model alternatiu que s’inspira en la tradicional masoveria catalana desenvolupada en l’àmbit rural.  Aquesta modalitat ve regulada tant per la Llei 18/2007 LDH en el seu article 3 on es defineix com “El contracte en virtut del qual els propietaris d’un habitatge en cedeixen l’ús, pel termini que s’acordi, a canvi que els concessionaris n’assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment”.

També es regula per la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (LAU), en el seu article 17.5 (modificació Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatge) que estipula que “En els contractes d’arrendament podrà acordar-se lliurement per les parts que, durant un termini determinat, l’obligació del pagament de la renda es pugui reemplaçar totalment o parcialment pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condiciona pactats.”

La Masoveria Urbana promou valors més enllà de l’objectiu habitacional, alhora que té avantatges, tant per les persones propietàries d’immobles com per les persones masoveres:

Per les persones propietàries: La masoveria urbana evita la degradació de l’habitatge desocupat, evita el risc d’imposició de sancions per habitatge buit de la Llei 18/2007 (LDH), evita el risc d’ocupacions sense títol habilitant, i contribueix a complir amb el deure de conservació i rehabilitació de l’habitatge (art 30 LDH, art. 197.1 TRLUC, art. 15 TRLS).

-Per a les persones masoveres: La masoveria urbana facilita l’accés a l’habitatge amb menys liquiditat ja que el pagament o part del pagament es realitza en espècie (obres). En aquest sentit, permet aprofitar les habilitats en oficis relacionats amb la construcció segons el temps disponible de cada masovera, aporta més estabilitat i arrelament ja que l’amortització de les obres pot facilitar el pacte de terminis més llargs en la durada del contracte, i responsabilitza d’un bon ús i conservació de l’habitatge.

Consulta el tríptic de la masoveria urbana per a saber-ne més.

CASA DEL MESTRE DEL NUCLI DEL MUJAL

L’Ajuntament de Navàs amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona ha elaborat l’Estudi de Viabilitat d’un projecte de masoveria urbana en un habitatge en desús a l’immoble de la Casa del Mestre del nucli del Mujal, un edifici de propietat municipal que s’ha rehabilitat.

L’habitatge es va construir per destinar-lo a la residència del mestre de l’antiga escola del Mujal.

Es tracta d’un projecte pilot al municipi i preveu facilitar l’accés a l’habitatge al col·lectiu de joves de Navàs (entre 18 i 35 anys). Aquesta iniciativa rau de la necessitat d’habitatge assequible al municipi que, amb especial incidència, afecta la població més jove qui té grans dificultats per emancipar-se tant a preus assumibles com en condicions d’estabilitat.

L’habitatge té una superfície útil de 59 m2 amb una terrassa de 17m2 i porxo.

Així, d’acord amb el projecte de masoveria urbana, les obres d’adequació dels elements comuns amb deficiències de l’edifici han estat assumides per l’Ajuntament. En aquest cas, la Diputació de Barcelona va concedit a l’Ajuntament un ajut econòmic de 40.000 euros per arranjar l’estructura i l’evolvent de l’edifici. Pel que fa a les obres d’interior de l’habitatge, l’Ajuntament ha detallat les actuacions que han de dur a terme les persones masoveres que hi habitin.

Els contractes de masoveria urbana permeten accedir a un habitatge de manera més assequible pagant una part del lloguer a través de la realització de les obres d’arranjament que necessiti l’habitatge i que prèviament s’hagi pactat amb la propietat.

Aquesta primera experiència en masoveria urbana servirà per donar a conèixer aquest model d’accés a l’habitatge a la població facilitant, d’aquesta manera, que l’experiència es pugui replicar a través de la intermediació entre privats i la creació d’una borsa de persones masoveres i propietàries.