Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge de Navàs és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

Objectius:

  • Protegir el dret a l’habitatge

  • Fomentar l’accés assequible a l’habitatge

  • Mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge

  • Mobilitzar el parc d’habitatges desocupat

  • Incentivar el manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatge existent

Serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

  • Informació

La informació a la ciutadania dels diversos recursos especialitzats en matèria d’habitatge.

La informació sobre procediments, tràmits, requisits i documentació de tot el catàleg de serveis de l’Oficina.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Assessorament

Atenció personalitzada i especialitzada i assessorament en els temes relacionats amb l’habitatge, tals com el manteniment o la rehabilitació dels immobles, inspeccions tècniques d’edificis, certificats energètics i cèdules d’habitabilitat.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Tramitació i gestió

Des de l’Oficina d’Habitatge es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l’habitatge, tant en relació al pagament del lloguer com en matèria de rehabilitació.

  • Accés a l’habitatge: Borsa d’habitatge

La Borsa d’habitatge ofereix a propietaris/es i llogaters/es una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Els propietaris/es posen a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per que des de l’Ajuntament es gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. Per altra banda, les persones interessades en accedir com a llogateres a un habitatge, es poden inscriure en aquesta Borsa com a sol·licitants d’habitatge.

Contacte

Per a més informació us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge a l’Ajuntament de Navàs (Plaça de l’Ajuntament, 8) concertant cita prèvia, a través del telèfon 93 839390022 (extensió 2004) o del correu electrònic habitatge@navas.cat.