Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies sobre comunicació de Navàs

Ajuts transport escolar per a estudis secundaris postobligatoris Curs 2016-17

CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ AJUT PER TRANSPORT ESCOLAR PER A ESTUDIS SECUNDARIS POSTOBLIGATORIS (EN CENTRES PÚBLICS O ADSCRITS) PER AL CURS 2016-17

1. Objecte de l’ajut

Concedir un ajut econòmic als estudiants de Navàs que cursen estudis secundaris postobligatoris reglats en centres públics o adscrits a centres públics fora del municipi de Navàs, i utilitzen el transport públic pel desplaçament.

2. Requisits que hauran de reunir els beneficiaris

Podran ser beneficiaris de la convocatòria els pares, mares, tutors legals dels alumnes, o els alumnes majors d’edat matriculats a algun nivell d’educació secundari postobligatori reglat i que facin ús del servei de transport públic.

Per optar a l’ajut caldrà complir els requisits següents:

Estar empadronat al municipi de Navàs des de l’inici del curs escolar vigent.
Estar matriculat/da en estudis postobligatoris pels quals es demana la subvenció.
No estar en possessió de titulacions acadèmiques d’igual o superior nivell a la dels estudis per als quals se sol·licita beca.
Utilitzar el transport públic per desplaçar-se als centres educatius de referència.
Acreditar no ser beneficiari de les beques del Ministerio de Educacion, ja que en les esmentades beques el transport ja hi és contemplat.

3. Forma i termini de presentació de sol·licituds i justificació de despeses

Sol·licitud

Les persones interessades, han de presentar la seva sol·licitud mitjançant una instància genèrica a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament (OAC) o per e-tram , que s’haurà de presentar acompanyada necessàriament de la següent documentació:

a) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de la persona sol·licitant.
b) Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat de l’estudiant.
c) Certificat del centre docent acreditatiu d’estar matriculat al curs 2016/17 en estudis d’educació reglada no obligatòria.
d) Declaració responsable de la persona sol·licitant on hi consti: 1.No estar en possessió de titulacions acadèmiques d’igual o superior nivell a la dels estudis pels quals es demana subvenció, 2. Que no és beneficiari de cap altra ajut per aquest concepte.
g) Document emès per l’entitat bancaria on hi constin les dades del compte client, o fotocòpia de la llibreta d’estalvis on hagi de ser ingressat l’ajut.

El termini de presentació de les sol·licituds serà del de l’1 al 28 de desembre de 2016.
Durant el primer trimestre es pot presentar la sol·licitud i la justificació simultàniament.

Documents per la justificació

Per realitzar la justificació caldrà presentar:

a) Certificat del centre docent en què consti l’assistència efectiva pels estudis pels quals es demana subvenció.
b) Justificants de desplaçament (targetes originals o tiquets del transport públic utilitzat).

Els terminis de justificació trimestral són:

1r trimestre – Del dia 19 al 28 de desembre de 2016
2n trimestre – Del dia 10 al 28 d’abril de 2017
3r trimestre – Del 26 de juny al 14 de juliol de 2017

4. Quantia individualitzada de l’ajut i procediment de concessió.

L’import que l’Ajuntament té previst destinar per aquest ajut és de fins un màxim de 120€ per alumne al trimestre.

Es constituirà una comissió avaluadora que un cop finalitzat el període de presentació i justificació es reunirà per comprovar si les sol·licituds reuneixen els requisits i fer la proposta d’atorgament de beques tenint en compte els criteris de distribució i la disponibilitat pressupostària consignada per aquests ajuts.

Primer.- Es confeccionarà una llista de les sol·licituds admeses i les excloses
Segon.- Dins de les sol·licituds admeses tindran prioritat la dels alumnes matriculats a l’INS Puig-reig i l’INS Llobregat (Sallent).

Tercer.- La comissió avaluadora proposarà la quantia dels ajuts que serà aprovada per la Junta de Govern Local.

5. Finançament de la convocatòria

La present convocatòria està finançada amb càrrec al pressupost municipal en l’aplicació pressupostària 012.3261.48100.

6. Justificació i pagament

Els ajuts concedits s’abonaran mitjançant transferència bancària, dins el mes següent a la presentació de la justificació.

L’Ajuntament de Navàs podrà sol·licitar informació i efectuar les actuacions necessàries per tal de constatar que la quantitat s’hagi destinat a la finalitat prevista. L’incompliment dels requisits establerts poden suposar la revocació de l’ajut.

Publicació: 08/09/2016 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dilluns 18 de desembre de 2023
CALENDARI 2024
CALENDARI 2024
Dijous 24 d'agost de 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
Dijous 03 d'agost de 2023
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
Dijous 06 de juliol de 2023
PLE EXTRAORDINARI "CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027"
PLE EXTRAORDINARI
Dijous 13 d'octubre de 2022
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
Dimecres 28 d'octubre de 2020
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
Dijous 17 d'octubre de 2019
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Divendres 17 de maig de 2019
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Dimarts 26 de febrer de 2019
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Dimarts 05 de febrer de 2019
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Dimarts 27 de novembre de 2018
Incidència amb la Seu Electrònica
Incidència amb la Seu Electrònica
Dimecres 31 d'octubre de 2018
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
Diumenge 22 de juliol de 2018
20 anys de revetlla al barri Bonavista, amb incertesa pel temps i el futur
20 anys de revetlla al barri Bonavista,  amb incertesa pel temps i el futur
Diumenge 22 de juliol de 2018
La Festa de l'Esport a Navàs premia trajectòries i capacitat d'organització
La Festa de l'Esport a Navàs  premia trajectòries i capacitat d'organització
Dijous 14 de juny de 2018
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Subscriu-te a la newsletter de Navàs