Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies d'economia i desenvolupament de Navàs

Concurs de cartells Fira de Primavera 2015

CONCURS DE CARTELLS FIRA PRIMAVERA 2015

PRIMER- El tema del cartell serà la Fira de Primavera de Navàs i el TICdate Innovació / Tecnologia / Creativitat (consultar http://ticdate.navas.cat/). Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent

SEGON- El cartell haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà de 33 x 48 cm, i si es creu convenient s’instal·larà en un bastidor de cartró o cartró ploma.

TERCER- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, de manera que la seva reproducció gràfica sigui fàcil.

QUART- Als treballs, figurarà de forma visible els següents logos: el de l’Ajuntament de Navàs, el de la Fira de Primavera, el del TICdate Navàs, el de la Generalitat de Catalunya i el de la Diputació de Barcelona. I també la inscripció: 83ª FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS i TICdate innovació / tecnologia / creativitat (18 i 19 d’abril de 2015).

CINQUÈ- Els treballs presentats portaran al revers un lema, que figurarà també a l’exterior d’un sobre tancat, dintre del qual anirà el nom, l’edat, l’adreça de l’autor, el correu electrònic i un telèfon de contacte. Els originals remesos des d’altres poblacions s’enviaran a ports pagats.

SISÈ- La presentació d’originals s’efectuarà al Registre General de l’ajuntament de Navàs, fins les 13.30 hores del dia 20 de febrer de 2015, per lliurament personal o qualsevol altre procediment, i es farà arribar a l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç de l’Ajuntament (Mireia Chavarria).

SETÈ- El jurat estarà format per persones vinculades a la cultura i al món de la festa, sent president el que ho és de la Comissió de la Fira o persona en qui delegui.

VUITÈ- S’atorgarà un premi de 300 € al millor cartell de la Fira.

NOVÈ- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

DESÈ- Per a decidir el/la guanyador/a del concurs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística i, especialment, la seva expressivitat i contingut propi com a anunciador de les festes. Serà molt important la creativitat, la innovació i el disseny.

ONZÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Navàs, i la Comissió de la Fira farà l’ús que estimi convenient.

DOTZÈ- Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels/per les seus/seves autors/res o persona autoritzada, prèvia comprovació de la identitat, entenent que renuncien a la propietat dels seus treballs aquelles persones que en l’esmenta’t termini no passin a retirar-los per l’Ajuntament de Navàs.

TRETZÈ- El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

CATORZÈ- Els participants autoritzen legalment a l’Ajuntament de Navàs i li cedeixen els drets d’imatge i de dades personals per a l’edició i divulgació dels cartells per a la promoció i dinamització del concurs d’enguany. Els cartells i dades que es publiquin a la web, exposició, fulletons, etc… seran exclusivament per aquesta finalitat i no seran cedides a tercers ni sotmeses a altres processos de tractament de la informació, tal i com estableix l’article 18 de la Constitució i regulat a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

ÚLTIMA- Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de participar-hi.

Per a més informació: 93.839.00.22 ext. 1144, chavarriabm@navas.cat (Mireia Chavarria)

Navàs, 2 de desembre de 2014

Publicació: 04/12/2014 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Divendres 22 de març de 2024
EL SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
EL SERVEI D’OCUPACIÓ LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE NAVÀS
Dimarts 12 de desembre de 2023
AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
Dimarts 14 de novembre de 2023
HAS ESTUDIAT ADE, ECONOMIA O CIÈNCIES POLÍTIQUES? VOLS TREBALLAR A L’AJUNTAMENT?
HAS ESTUDIAT ADE, ECONOMIA O CIÈNCIES POLÍTIQUES? VOLS TREBALLAR A L’AJUNTAMENT?
Divendres 21 d'abril de 2023
EL TOU DEL MUJAL DE CABRA, GUANYADOR DEL PREMI AL MILLOR FORMATGE DE L’ESTAT ESPANYOL A LA CATEGORIA DE PASTA TOVA PELL RENTADA
EL TOU DEL MUJAL DE CABRA, GUANYADOR DEL PREMI AL MILLOR FORMATGE DE L’ESTAT ESPANYOL A LA CATEGORIA DE PASTA TOVA PELL RENTADA
Dilluns 17 d'abril de 2023
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimarts 04 d'abril de 2023
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
91a FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS
Dimarts 28 de març de 2023
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2023
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2023
Dijous 02 de març de 2023
NOVES LÍNIES DE SUBVENCIONS 2023
NOVES LÍNIES DE SUBVENCIONS 2023
Dimecres 26 d'octubre de 2022
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
NAVÀS MANTÉ CONGELATS ELS TRIBUTS PER AL 2023
Dilluns 03 d'octubre de 2022
90a FIRA DE TARDOR
90a FIRA DE TARDOR
Dimarts 12 de juliol de 2022
CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
CURS DE MANIPULACIÓ D’ALIMENTS
Dijous 07 de juliol de 2022
PROGRAMA OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ (Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades)
PROGRAMA OCUPACIÓ + TRANSFORMACIÓ (Ajut a autònoms i microempreses que tinguin entre 1 i 5 persones treballadores assalariades)
Dilluns 13 de juny de 2022
L’AJUNTAMENT OBRE NOVES CONVOCATÒRIES PER COBRIR LES NECESSITATS DE DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS
L’AJUNTAMENT OBRE NOVES CONVOCATÒRIES PER COBRIR LES NECESSITATS DE DIFERENTS SERVEIS MUNICIPALS
Dijous 26 de maig de 2022
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2022
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2022
Subscriu-te a la newsletter de Navàs