Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies sobre comunicació de Navàs

L’Ajuntament de Navàs farà vaga amb serveis mínims el dia 8 de novembre

 DECRET DE L’ALCALDIA PER DETERMINAR ELS SERVEIS MÍNIMS PER CELEBRACIÓ DE VAGA GENERAL

El present Acord té per objecte aprovar els serveis mínims que, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials a la comunitat, hauran de regir durant la jornada de vaga convocada per Intersindical CSC i altres organitzacions per al dia 8 de novembre a la qual estan cridats a participar els treballadors i empleats públics de totes les Administracions Públiques i Organismes depenents.

Al nostre ordenament jurídic es reconeix el dret a la vaga dels treballadors i també obliga a mantenir els serveis essencials de la comunitat. En aquest sentit, l’article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, de 4 de març, segons el qual «Quan la vaga es declari en empreses encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d’especial gravetat, l’Autoritat governativa podrà acordar les mesures necessàries per assegurar el funcionament dels serveis».

Els serveis prestats per l’Ajuntament tenen la consideració de serveis públics, segons es desprèn del que es disposa en els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local.

La competència municipal per a la fixació dels serveis mínims, de conformitat amb allò establert en l’article 10.2 del Reial decret Llei 17/1977, està reconeguda pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem en diverses sentències.

Havent-se convocat per al dia 8 de novembre una vaga general que afectarà a tots els empleats de l’Administració Pública, es fa necessari l’establiment dels serveis mínims després de la reunió mantinguda per la Corporació amb la representació sindical per a la fixació dels serveis mínims, considerant que els factors i criteris la ponderació dels quals han conduït a determinar els serveis mínims que es proposen són l’extensió de la vaga, que afecta a tot el territori nacional i, en conseqüència, a tot el terme municipal, les concretes necessitats dels serveis, la naturalesa dels drets, llibertats o béns constitucionalment protegits i la consideració administrativa com a hàbil del dia 8 de novembre.

Per tot l’exposat anteriorment i en virtut de la competència establerta per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i pel Reial decret Llei 17/1977:

RESOLC

PRIMER. ESTABLIR els serveis mínims obligatoris següents:

—    A) Oficines municipals: Una persona a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
—    B) Cos de la Policia Local: De conformitat amb l’establert en l’article 6.8 de la llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, no podrà exercir en cap cas el dret de vaga.
—    C) Treballadores familiars: Tres persones, dues al nucli de Navàs i una a Palà de Torroella.
—    D) Residència d’Avis de Navàs: Es mantindran els serveis habituals d’un dia festiu.
—    E) Escola Bressol “Quitxalla”: Quatre educadores i servei de menjador condicionat a la disponibilitat de l’empresa de càtering

SEGON. DETERMINAR que s’haurà de comunicar a l’Àrea de Secretaria i als titulars de cada Àrea, abans del dia 8 de novembre, la relació nominal de les persones que hagin de prestar els serveis mínims establerts a l’apartat anterior.

TERCER. INFORMAR a tot el personal que l’exercici del dret de vaga implica que no es cotitzarà ni es percebrà la retribució corresponent al període en que es trobi en aquesta situació.
    
QUART. NOTIFICAR el present decret a tot el personal i als representants dels treballadors.

CINQUÈ. PUBLICAR el present decret a la seu electrònica de l’Ajuntament així com a la pàgina web.

Publicació: 07/11/2017 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dilluns 18 de desembre de 2023
CALENDARI 2024
CALENDARI 2024
Dijous 24 d'agost de 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2024
Dijous 03 d'agost de 2023
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
100 VIES D'ESCALADA SOSTENIBLE, LLIBRE DEL NAVASSENC JOSEP SANTASUSANA
Dijous 06 de juliol de 2023
PLE EXTRAORDINARI "CARTIPÀS MUNICIPAL 2023-2027"
PLE EXTRAORDINARI
Dijous 13 d'octubre de 2022
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
CONCURS DE FOTOGRAFIA PEL CALENDARI 2023
Dimecres 28 d'octubre de 2020
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
NOVA GUIA D'INFORMACIÓ MUNICIPAL, COMERCIAL I DE SERVEIS
Dijous 17 d'octubre de 2019
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Actualització dels horaris del servei de transport de passatgers
Divendres 17 de maig de 2019
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Serveis d'ambulàncies durant les eleccions del 26 de maig
Dimarts 26 de febrer de 2019
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Implantació de la cita prèvia a l'Organisme de Gestió Tributària
Dimarts 05 de febrer de 2019
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Oficines de l'ajuntament estaran tancades per formació
Dimarts 27 de novembre de 2018
Incidència amb la Seu Electrònica
Incidència amb la Seu Electrònica
Dimecres 31 d'octubre de 2018
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
El Carnestoltes Reganser arriba a Navàs!
Diumenge 22 de juliol de 2018
20 anys de revetlla al barri Bonavista, amb incertesa pel temps i el futur
20 anys de revetlla al barri Bonavista,  amb incertesa pel temps i el futur
Diumenge 22 de juliol de 2018
La Festa de l'Esport a Navàs premia trajectòries i capacitat d'organització
La Festa de l'Esport a Navàs  premia trajectòries i capacitat d'organització
Dijous 14 de juny de 2018
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Renúncia com a regidor d'en Gerard Massegú Blanch
Subscriu-te a la newsletter de Navàs