Categoria general per poder customitzar la vista de noticies

Subvencions de la Generalitat per il·luminació exterior fins a un màxim de 250.000 €

Us informem de la previsió de subvencions per a l’any 2013 en matèria d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per si són del vostre interès.

 

Convocatòria: Resolució TES/2799/2012, de 4 de desembre.

Bases reguladores: Ordre TES/152/2012, de 7 de juny.

Objecte de la subvenció: Les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011, 2012 i 2013, d’acord amb el que estableixen les bases reguladores.

Termini presentació de les sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 18 de gener de 2013.

Sol·licituds: Les persones físiques i les persones jurídiques titulars de les activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats presentaran la sol·licitud en suport paper, que es pot descarregar des de l’Oficina Virtual de Tràmits(OVT).

Termini per presentar la documentació justificativa: El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 d’octubre de 2013.

 

On presentar les sol·licituds, entre altres oficines:

 

– Departament de Territori i Sostenibilitat, (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).

– Direcció General de Qualitat Ambiental (Avinguda Diagonal, 523-525 08029 Barcelona).

– Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (Carrer d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

– Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (Carrer d’Àngel Guimerà, 14 1a. i 2a. Planta, 08241 Manresa).

 

 

La Generalitat ha obert i fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2013, adreçada a persones físiques i persones jurídiques titulars d’activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. No poden acollir-se a les subvencions d’aquesta convocatòria, les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques mòbils o de caràcter temporal.

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/152/2012, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 6150, de 15.6.2012), i per l’Ordre TES/404/2012, de 4 de desembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior aprovades per l’Ordre TES/152/2012, de 7 de juny.

 

Disposicions

CVE-DOGC-A-12334077-2012 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6276 – 18.12.2012 62430 http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007

 

La dotació màxima de subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 250.000 euros i la seva concessió s’imputa amb càrrec a la partida pressupostària PO13/D/770000100/5540/0000 dels pressupostos de la generalitat de Catalunya per a l’any 2013.

La dotació màxima indicada al paràgraf anterior pot ser modificada amb subjecció a la normativa vigent.

Publicació: 08/01/2013 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dijous 04 de juliol de 2024
CONCERT CORAL NOVA DE NAVÀS, CORO AURORA I ALUMNES DE CANT CORAL
CONCERT CORAL NOVA DE NAVÀS, CORO AURORA I ALUMNES DE CANT CORAL
Dimarts 02 de juliol de 2024
FESTA DE LA INTERCULTURALITAT DE NAVÀS‼️
FESTA DE LA INTERCULTURALITAT DE NAVÀS‼️
Dimarts 02 de juliol de 2024
ES RETORNA A L’ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA EN L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT
ES RETORNA A L’ESTAT D’ALERTA PER SEQUERA EN L’ÀMBIT TER-LLOBREGAT
Dilluns 01 de juliol de 2024
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
Dilluns 01 de juliol de 2024
S’OBRE EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A LA FIRA DE TARDOR
S’OBRE EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A LA FIRA DE TARDOR
Dilluns 01 de juliol de 2024
VISITA SOLAR I TALLER SOBRE L'ENERGIA SOLAR D’AUTOCONSUM
VISITA SOLAR I TALLER SOBRE L'ENERGIA SOLAR D’AUTOCONSUM
Dilluns 01 de juliol de 2024
JA TENIM EL PUBILLATGE NAVASSENC 2024
JA TENIM EL PUBILLATGE NAVASSENC 2024
Divendres 21 de juny de 2024
I AMB L'ARRIBADA DE L'ESTIU US PRESENTEM LA PROGRAMACIÓ DE TOC D’ESTIU 2024!
I AMB L'ARRIBADA DE L'ESTIU US PRESENTEM LA PROGRAMACIÓ DE TOC D’ESTIU 2024!
Dilluns 17 de juny de 2024
BO CULTURAL DE 400 EUROS PER ALS JOVES QUE FAN 18 ANYS EL 2024
BO CULTURAL DE 400 EUROS PER ALS JOVES QUE FAN 18 ANYS EL 2024
Dilluns 17 de juny de 2024
FESTA DE CELEBRACIÓ DEL 75È ANIVERSARI DEL CLUB BÀSQUET NAVÀS
FESTA DE CELEBRACIÓ DEL 75È ANIVERSARI DEL CLUB BÀSQUET NAVÀS
Dilluns 17 de juny de 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
Divendres 14 de juny de 2024
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS, SANT JOAN 2024
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS,  SANT JOAN 2024
Divendres 14 de juny de 2024
JORDI SANTASUSANA I SEGARRA, 39è Premi Flama
JORDI SANTASUSANA I SEGARRA, 39è Premi Flama
Dijous 13 de juny de 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
Dimarts 11 de juny de 2024
BUSQUEM EL NOU PUBILLATGE NAVASSENC!!
BUSQUEM EL NOU PUBILLATGE NAVASSENC!!
Subscriu-te a la newsletter de Navàs