Jutjat de Pau

Jutjat de Pau

El Jutjat de Pau és un òrgan unipersonal que té jurisdicció al terme municipal de Navàs. En els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció i amb jurisdicció en el terme corresponent hi ha d’haver jutjat de pau. El Jutge, o la Jutgessa de Pau és una persona elegida per l’Ajuntament de Navàs i exerceix les funcions jurisdiccionals corresponents als jutjat de pau, per un període de quatre anys. Cal que sigui major d’edat, amb nacionalitat espanyola i que no estigui inclosa en cap causa d’incapacitat ni d’incompatibilitat per a l’exercici de les funcions jurisdiccionals. Pot continuar exercint les seves activitats professionals o mercantils i no cal que estigui llicenciat/ada en dret. Actualment, la jutgessa de pau de Navàs és …?

ÀMBITS D’ACTUACIÓ I SERVEIS

JURISDICCIÓ CIVIL

Correspon als assumptes civils d’una quantia no superior a 90€ que no facin referència a les demandes que es deriven dels contractes d’arrendament de finques rústiques o urbanes. També té competències en els actes de conciliació, actes de comunicació i altres.

REGISTRE CIVIL

Correspon a la inscripció de naixements, matrimonis, defuncions, marginals i certificacions corresponents d’acord amb el que estableix la Llei i el Reglament del Registre Civil, entre d’altres funcions.

JURISDICCIÓ PENAL

Cooperació amb la resta de jutjats i tribunals en l’exercici de la funció jurisdiccional.