Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Des de l’Ajuntament de Navàs creiem que disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic imprescindible per accedir a la resta de drets.

A dia d’avui, per a moltes persones el dret a l’habitatge digne, malauradament, no està garantit. I és per això, que volem seguir treballant per implementar una política d’habitatge que no solament respongui a la situació d’emergència habitacional, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge al municipi i els seus 7 nuclis de població. L’objectiu de la Regidoria d’Habitatge és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge.

En aquest sentit, a finals de l’any 2020, es va signar un conveni amb l’Ajuntament d’Artés per tal d’establir les bases de col·laboració per a la gestió dels serveis i prestacions de l’Oficina Local d’Habitatge d’aquests dos municipis, a fi de comptar amb el personal tècnic idoni per oferir a la ciutadania els serveis d’informació, assessorament i tramitació sobre l’habitatge, així com gestionar la Borsa de Mediació al Lloguer social i altres projectes de masoveria urbana al municipi.

En definitiva, tenim per objectiu la mobilització l’habitatge buit, afavorir l’accés i la conservació de l’habitatge de les famílies més vulnerables i millorar-ne les condicions d’accessibilitat i el confort dels habitatges de la gent gran.

L’Oficina Local d’Habitatge de Navàs és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

Objectius:

  • Protegir el dret a l’habitatge

  • Fomentar l’accés assequible a l’habitatge

  • Mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge

  • Mobilitzar el parc d’habitatges desocupat

  • Incentivar el manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatge existent

Serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

  • Informació

La informació a la ciutadania dels diversos recursos especialitzats en matèria d’habitatge.

La informació sobre procediments, tràmits, requisits i documentació de tot el catàleg de serveis de l’Oficina.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Assessorament

Atenció personalitzada i especialitzada i assessorament en els temes relacionats amb l’habitatge, tals com el manteniment o la rehabilitació dels immobles, inspeccions tècniques d’edificis, certificats energètics i cèdules d’habitabilitat.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Tramitació i gestió

Des de l’Oficina d’Habitatge es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l’habitatge, tant en relació al pagament del lloguer com en matèria de rehabilitació.

  • Accés a l’habitatge: Borsa d’habitatge

La Borsa d’habitatge ofereix a propietaris/es i llogaters/es una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Els propietaris/es posen a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per que des de l’Ajuntament es gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. Per altra banda, les persones interessades en accedir com a llogateres a un habitatge, es poden inscriure en aquesta Borsa com a sol·licitants d’habitatge.

Contacte

Per a més informació us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge a l’Ajuntament de Navàs (Plaça de l’Ajuntament, 8) concertant cita prèvia, a través del telèfon 93 839390022 (extensió 2004) o del correu electrònic habitatge@navas.cat.

Subscriu-te a la newsletter de Navàs