Comissió Especial de Comptes

Comissió Especial de Comptes

Aquesta comissió té com a funcions examinar, estudiar i informar dels comptes anuals de l’Ajuntament abans de la seva aprovació per part del Ple. La seva existència és obligatòria en tots els municipis i està constituïda per tots els representants dels grups municipals i regidors, per a l’exercici de les competències que per Llei té atribuïdes, i amb l’organització i el funcionament previstos pels articles 116 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim local 58, 60 i 101 la Municipal i de Règim Local de Catalunya, a més a més de la resta de disposicions concordants.

El president de la Comissió Especial de Comptes, és l’Alcalde de la Corporació Sr. Salvador Busquets Gubianas (ERC), i com a vocals els següents regidors:

• Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya: el senyor Carles Estrada Serra.

• Pel grup municipal de la CUP: el senyor Genís Rovira Barat i la senyora Marina Potrony Domenech.

• Pel Grup Municipal del partit del Socialistes de Catalunya: el senyor Marcel Sibila Vidal.

• Pel Grup Municipal de Junts per Navàs: la senyora Caterina Puig Obradors.