Comissió informativa

Comissió informativa

La Comissió assumeix les funcions que fins el moment de la seva constitució venia desenvolupant la Junta de Portaveus, la qual s’extingeix per evitar duplicats.

La Comissió Informativa estarà integrada pels membres que integraven la Junta de Portaveus i que són:
• President: L’alcalde o el regidor en qui delegui : Salvador Busquets Gubianas (ERC)
• Vocals:
◦ Un representant del Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Carles Estrada Serra
◦ Dos representants del Grup municipal CUP: Genís Rovira Barat i Uriel Montesinos Moreno
◦ Un representant del Grup municipal de Junts per Navàs (JxN): Caterina Puig Obradors
◦ Un representant del Grup municipal del partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): Marcel Sibila Vidal

• Secretari: El Secretari de l’Ajuntament o funcionari en qui delegui

La Comissió ajustarà el seu funcionament al que disposen els articles 112 i 113 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1989, de 28 de novembre.

La Comissió celebrarà sessions ordinàries amb periodicitat bimensual, que es celebrarà el dilluns abans a la convocatòria.del Ple