Junta de govern local

Junta de govern local

ACTES DE LA JGL (ANY 2021):

https://www.navas.cat/ajuntament/ajuntament/junta-de-govern-local/actes-junta-de-govern/

ACTES DE LA JGL (ANY 2022):

https://www.navas.cat/ajuntament/ajuntament/junta-de-govern-local/actes-junta-de-govern-local-2022/

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcaldia, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

A Navàs, les juntes de govern se celebren cada dimecres a les 17:30h al despatx d’alcaldia.

Elecció dels seus membres

L’alcaldia determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències:

1. L’assistència a l’alcaldia en l’exercici de les seves atribucions.
2. Les atribucions que el Ple li delegui.
3. Les atribucions que l’alcaldia li delegui.
4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

 

Membres que composen la Junta de Govern

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Navàs, presidida per l’Alcalde, està integrada pels següents regidors: Carles Estrada Serra (ERC), Helga Iglesias Porta (CUP), Salvador Busquets Gubianas (ERC) i Uriel Montesinos Moreno (CUP).

Periodicitat de les sessions

Es celebraren sessió ordinària a la Casa de la Vila el divendres de cada setmana,  a les 11.00 hores.