Ordenances i reglaments

Ordenances i reglaments

Què són les Ordenances Fiscals?

Són les normes que aprova l’Ajuntament per regular els tributs municipals: impostos, taxes i contribucions especials. També hi ha altres ordenances no fiscals que regulen els preus públics.

Quins tributs i altres ingressos regulen?

Regulen els impostos municipals que estableix la Llei d’Hisendes Locals i que són: l’Impost de Bèns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiquies (IAE) , l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, l’Impost d’obres i la plusvàlua. També regulen altres atxes com la de residus o la de guals, entre altres.
Les ordenances no fiscals inclouen els preus públics que es paguen per serveis oferts per l’Ajuntament, però que també podrien ser prestats pel sector privat. Alguns exemples serien el preu preu públic per l’ús dels equipaments esportius o l’atenció domiciliària.

En els següents enllaços pots consultar els texts íntegres de les ordenances fiscals de cada any.

Quina finalitat tenen i en quina mesura ens afecten?

Els veïns i veïnes de Navàs, mitjançant les aportacions en forma d’impostos, taxes i preus públics, col·laborem en els recursos necessaris per al bon funcionament del municipi i el seu manteniment. Per tant, aquestes ordenances tenen com a objectiu finançar la prestació de serveis a la població.

Què són les ordenances i els reglaments municipals?

Les Ordenances són les disposicions de caràcter general que aprova el Ple Municipal, en exercici de la potestat municipal inherent a l’autonomia municipal, de valor i eficàcia reglamentàries i aquest caràcter de “reglamentàries” vol dir que estan per sota de les lleis i els reglaments, ja siguin estatals o autonòmics, i el que fan és perfilar els continguts normatius que millor s’apliquen al funcionament nostre poble, però mai han de contradir el que estableixen les lleis i els reglaments superiors, encara que poden matisar-ne alguns aspectes.

Per exemple: l’article 55.1.a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que l’activitat d’intervenció dels ens locals es pot portar a terme mitjançant Ordenances i en el seu article 59 es diu que “…els municipis poden aprovar ordenances de bon govern, les quals incorporen les normes peculiars de la localitat encaminades a ordenar l’activitat i la convivència dels ciutadans en el medi urbà i rural, i també, si s’escau, el costum local”.

Les ordenances i els reglaments locals s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província i no entren en vigor fins que s’hi hagi publicat completament el text i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. Igualment, s’ha de publicar en el butlletí informatiu local, quan n’hi hagi, inserir-se, en tot cas, en el tauler d’anuncis de la corporació i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.

Pots accedir a les ordenances i reglaments a l’apartat de transparència del web o clicar en el següent enllaç