Alcaldia, Urbanisme, Promoció econòmica, Consum, Via Pública i Serveis Econòmics.

Alcaldia, Urbanisme, Promoció econòmica, Consum, Via Pública i Serveis Econòmics.
Jaume Casals i Ció
Alcalde-President - Regidories d’Urbanisme, Promoció econòmica, Consum, Via pública i Serveis econòmics
Ampliar Informació

1. Àrea d’Urbanisme:

 • Planificació urbanística i règim urbanístic del sòl.

 • Desplegament del pla d’ordenació urbanística municipal.

 • Gestió i disciplina urbanística.

 • Intervenció en l’ús del sòl i en l’execució de les obres: llicències urbanístiques, comunicació prèvia i declaració de responsable d’obres, ordres d’execució i supòsits de ruïna.

 • Patrimoni municipal.

 • Informes i certificacions urbanístics.

 • Cartografia i serveis d’informació geogràfica (SIG).

 • Projectes i obres ordinàries d’arquitectura, obra civil, accessibilitat i nova urbanització.

 • Estudis territorials.

 • Guals.

 • Aparcaments i regulació d’estacionaments.

 • Ordenació i regulació de les activitats del municipi.

 • Intervencions ambientals en les autoritzacions, llicències, comunicacions prèvies, i declaracions responsables d’activitats.

 • Convenis de cooperació i conservació derivats de sectors industrials i residencials.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Urbanisme.

2. Àrea de Promoció Econòmica:

 • Organització de la Fira de Primavera i la Fira de Tardor.

 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat econòmica i creació d’empreses.

 • Política municipal en matèria de promoció i protecció del treball.

 • Relacions amb l’INEM i el Servei d’Ocupació de Catalunya.

 • Gestió dels plans ocupacionals.

 • Formació ocupacional.

 • Política municipal en matèria de promoció de l’activitat comercial en general.

 • Promoció d’obertura de nous comerços locals.

 • Relacions amb la Cambra de Comerç.

 • Relacions amb la Unió de Botiguers i Serveis (UBIS).

 • Gestió del mercat setmanal.

 • Gestió i coordinació del projecte OMPLE.

 • Ordenació de l’horari comercial, en l’àmbit de les competències municipals.

 • Promoció de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme.

 • Projecte de Navàs Sobirania Alimentària.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Promoció Econòmica.

3. Àrea de Consum:

 • Inspeccions de consum.

 • Campanyes de sensibilització del consum responsable.

 • Mediació de conflictes consumidor-comerç.

 • Foment de l’associacionisme de consumidors.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Consum.

4. Àrea de Via Pública:

 • Activitats en la via pública, autoritzacions recreatives i no recreatives.

 • Ocupacions en via pública.

 • Nomenclatura de carrers i numeracions.

 • Senyalització horitzontal i vertical.

 • Senyalització de sistemes de seguretat (semàfors, alarmes, sensors, etc.)

 • Manteniment de la xarxa de pública de clavegueram.

 • Manteniment dels espais públics: Via pública (calçada, voreres, clavegueram).

 • Manteniment mobiliari urbà, de l’arbrat, la jardineria i jocs infantils existents.

 • Salubritat de solars i tala d’arbres privats.

 • Manteniment edificis municipals.

 • Manteniment d’edificis educatius.

 • Muntatges provisionals municipals.

 • Gestió de brigades del Servei de Manteniment, Obres i Jardins.

 • Servei i instal·lacions urbanes

 • Instal·lacions en edificis, fonts ornamentals i equipaments municipals.

 • Infraestructures de serveis, serveis d’aigua potable i de telecomunicacions.

 • Gestió de programes d’eficiència energètica.

 • Seguiment i gestió de xarxes supramunicipals i aplicació de noves tecnologies.

 • Sistemes integrats de telegestió en instal·lacions urbanes.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Via Publica.

5. Àrea de Serveis Econòmics:

 • Pressupost municipal.

 • Gestió pressupostària i control de la despesa.

 • Comptabilitat.

 • Política fiscal i financera.

 • Ordenances fiscals.

 • Gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic.

 • Recaptació tributària.

 • Inspecció tributària.

 • Planificació estratègica de l’Ajuntament des del punt de vista econòmic-financer.

 • Control i seguiment de les finances de l’empresa municipal.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Serveis Econòmics.