Esports, Promoció de la Salut i Cementiri, Governació i Emergències, Serveis Municipals de Navàs (Eix i aigües)

Esports, Promoció de la Salut i Cementiri, Governació i Emergències, Serveis Municipals de Navàs (Eix i aigües)
Ivan Crespo Lorente
2n. Tinent d'Alcaldia - Regidor d’Esports, Promoció de la Salut i Cementiri, Governació i Emergències, i Serveis Municipals de Navàs (Eix i aigües)
Ampliar Informació

1. Àrea d’Esports:

 • Política en matèria esportiva.

 • Promoció de l’esport a tots els nivells, especialment en l’àmbit escolar i l’esport base.

 • Relació amb les entitats esportives.

 • Foment de la col·laboració entre clubs i entitats esportives i de l’associacionisme esportiu.

 • Programació, conservació, control i gestió de les instal·lacions esportives municipals.

 • Proposta d’autoritzacions per a l’ús de les instal·lacions per a actes de caire esportiu.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Esports.

2. Àrea de Promoció de la Salut i Cementiri:

 • Col·laboració amb el CAP.

 • Prevenció de les drogodependències i promoció d’hàbits saludables.

 • Salut comunitària.

 • Campanyes de salut.

 • Gestió del cementiri municipal i dels serveis funeraris.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Promoció de la Salut.

3. Àrea de Governació i Emergències:

 • Gestió del servei de la Policia Local.

 • Pla estratègic de la Policia Local

 • Relacions i coordinació amb les forces i cossos de seguretat.

 • Política municipal de protecció civil.

 • Ordenació de la mobilitat i seguretat viària.

 • Educació i seguretat vial a les escoles.

 • Gestió de la senyalització vial, tant vertical com horitzontal.

 • Gestió del Pla de prevenció d’incendis forestals i bombers.

 • Relacions amb les ADF.

 • Planificació de la mobilitat.

 • Gestió del desenvolupament del pla de mobilitat.

 • Estudis i programes de Mobilitat Sostenible.

 • Plans d’autoprotecció i memòries de seguretat.

 • Gestió del personal adscrit a la Policia Local.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Governació i Emergències.

4. Àrea de Serveis Municipals de Navàs (Eix i aigües):

 • Gestió de la societat “Serveis Municipals de Navàs SLU”.

 • Política municipal en matèria de subministrament i distribució d’aigua potable i sanejament i depuració d’aigües residuals del municipi de Navàs, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament. Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle d’aprofitament de l’agua, incloses les activitats i serveis d’assessorament i estudi en aquesta matèria.

 • Recursos hídrics.

 • Promocionar, conservar i millorar els edificis i l’equipament de les instal·lacions esportives que configuren el complex esportiu de l’EIX, així com la prestació i gestió de tota mena de serveis de caràcter esportiu, lúdics i d’esbarjo, i realitzar les activitats relacionades amb aquests que tinguin com a punt de referència el complex esportiu municipal l’EIX, mentre la societat municipal tingui l’encomana de gestió d’aquest servei públic.

 • Coordinació dels serveis municipals que gestiona la societat.

 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Serveis Municipals de Navàs (Eix i aigües).