Serveis Municipals, Personal i Residència

Serveis Municipals, Personal i Residència
Salvador Busquets Gubianas
1r Tinent d'Alcalde i Regidor de Serveis Municipals de Navàs, Personal i Residència
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 16 de desembre del 1963

Partit polític: ERC

Portaveu:

Membre de Junta de Govern:

Membre de Comissions Informatives:

Correu electrònic: busquetsgs@navas.cat

Perfil: Diplomat en Ciències Empresarials

Trajectòria professional: Ha estat director financer del Grup Llobet. Des del juny del 2015 fou cap de l’oposició de l’Ajuntament de Navàs. El novembre de 2019 va ser alcalde de Navàs fins el setembre de 2021.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • Matí: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
 • Tarda: dimarts de 4 a 6 de la tarda.

Retribució anual bruta:  28.000€

Declaració d’activitats i béns 2015 

Registre d’interessos Salvador 2019

Regidoria de Serveis Municipals de Navàs

 • Gestió de la societat “Serveis Municipals de Navàs SLU”.
 • Política municipal en matèria de subministrament i distribució d’aigua potable i sanejament i depuració d’aigües residuals del municipi de Navàs, consistent  en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament. Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle d’aprofitament de l’agua, incloses les activitats i serveis d’assessorament i estudi en aquesta matèria.
 • Recursos hídrics.
 • Coordinació de l’execució d’obres i instal·lacions i la redacció de projectes que directament o indirectament estiguin destinades als serveis públics d’abastament d’aigua potable i sanejament.
 • Gestió dels béns immobles titulars de la societat.
 • Promocionar, conservar i millorar els edificis i l’equipament de les instal·lacions esportives que configuren el complex esportiu de l’EIX, així com la prestació i gestió de tota mena de serveis de caràcter esportiu, lúdics i d’esbarjo, i realitzar les activitats relacionades amb aquests que tinguin com a punt de referència el complex esportiu municipal l’EIX, mentre la societat municipal tingui l’encomana de gestió d’aquest servei públic.
 • Coordinació dels serveis municipals que gestiona la societat.
 • Gestió del servei de recollida porta a porta.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Serveis Municipals de Navàs.

 

Regidoria de Personal

 • Política de recursos humans de la Corporació municipal de Navàs.
 • Coordinació general de l’organització del personal.
 • Règim general del personal al servei de la Corporació.
 • Gestió de la negociació col·lectiva.
 • Gestió dels cursos de formació del personal.
 • Prevenció de riscos i salut laboral.
 • Proposta d’instrucció d’expedients disciplinaris i sancionadors.
 • Autoritzar els permisos, llicències i vacances del personal al servei de la corporació.
 • Valoració de la relació de llocs de treball.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Personal.

Regidoria de Residència

 • Programació, coordinació, gestió i control de la Residència d’Avis i d’Àvies.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Residència.