Serveis Municipals, Personal i Residència

Serveis Municipals, Personal i Residència
Salvador Busquets Gubianas
1r Tinent d'Alcalde i Regidor de Serveis Municipals de Navàs, Personal i Residència
Ampliar Informació

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 16 de desembre del 1963

Partit polític: ERC

Portaveu: Sí

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: Sí

Membre de Patronats i/o altres Comissions:

Correu electrònic: busquetsgs@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Diplomat en Ciències Empresarials

Trajectòria professional: Director financer del Grup Llobet. Des del juny del 2015 fou cap de l’oposició de l’Ajuntament de Navàs.

Horaris d’atenció al públic prèvia concertació de cita:

 • Matí: de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 del migdia.
 • Tarda: dimarts de 4 a 6 de la tarda.

Retribució anual bruta:  28.000€

Declaració d’activitats i béns 2015 

Registre d’interessos Salvador 2019

Regidoria de Serveis Municipals de Navàs

 • Gestió de la societat “Serveis Municipals de Navàs SLU”.
 • Política municipal en matèria de subministrament i distribució d’aigua potable i sanejament i depuració d’aigües residuals del municipi de Navàs, consistent  en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament. Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle d’aprofitament de l’agua, incloses les activitats i serveis d’assessorament i estudi en aquesta matèria.
 • Recursos hídrics.
 • Coordinació de l’execució d’obres i instal·lacions i la redacció de projectes que directament o indirectament estiguin destinades als serveis públics d’abastament d’aigua potable i sanejament.
 • Gestió dels béns immobles titulars de la societat.
 • Promocionar, conservar i millorar els edificis i l’equipament de les instal·lacions esportives que configuren el complex esportiu de l’EIX, així com la prestació i gestió de tota mena de serveis de caràcter esportiu, lúdics i d’esbarjo, i realitzar les activitats relacionades amb aquests que tinguin com a punt de referència el complex esportiu municipal l’EIX, mentre la societat municipal tingui l’encomana de gestió d’aquest servei públic.
 • Coordinació dels serveis municipals que gestiona la societat.
 • Gestió del servei de recollida porta a porta.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Serveis Municipals de Navàs.

 

Regidoria de Personal

 • Política de recursos humans de la Corporació municipal de Navàs.
 • Coordinació general de l’organització del personal.
 • Règim general del personal al servei de la Corporació.
 • Gestió de la negociació col·lectiva.
 • Gestió dels cursos de formació del personal.
 • Prevenció de riscos i salut laboral.
 • Proposta d’instrucció d’expedients disciplinaris i sancionadors.
 • Autoritzar els permisos, llicències i vacances del personal al servei de la corporació.
 • Valoració de la relació de llocs de treball.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Personal.

Regidoria de Residència

 • Programació, coordinació, gestió i control de la Residència d’Avis i d’Àvies.
 • Gestió del personal adscrit a l’àrea de Residència.