Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Municipals i Governació

Urbanisme, Medi Ambient, Serveis Municipals i Governació
Josep Casafont i Cendra
Formulari de contacte

Lloc de naixement: Navàs

Data de naixement: 17 de novembre del 1987

Partit polític: CUP

Portaveu: Sí

Membre de Junta de Govern: Sí

Membre de Comissions Informatives: Sí

Membre de Patronats i/o altres Comissions: President dels Serveis Municipals de Navàs i Comissió de Nomenclàtor

Correu electrònic: casafontcj@navas.cat

Xarxes socials:

Perfil: Enginyer Tècnic Agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries (ETAEA), màster en Agricultura Ecològica i CFGS de Sistemes de Regulació i Control Automàtic.

Trajectòria professional: Ha treballat d’instal·lador (electricitat, aigua i gas) a l’empresa Dambiosol SA durant els anys 2005-2009. Durant els estius del 2010 al 2017, treballa en la campanya de prevenció i vigilància d’incendis de la Diputació de Barcelona.

L’any 2013 esdevé regidor-delegat després de la renúncia com a regidora de la Sra. Sònia Majoral Mejias i assumeix les àrees de Joventut, Cultura, Medi Ambient i Festes. Finalment, des del juny del 2015, és el 1r tinent d’alcalde delegat de les àrees d’Urbanisme, Medi Ambient i Serveis Municipals; des de l’abril del 2017 assumeix també l’àrea de Joventut.

Retribució anual bruta: 16.482.26 €

Declaració d’activitats i béns

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 2/4 de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda a l’Ajuntament. (Amb cita prèvia)

Regidoria d’Urbanisme:

 • Política municipal en matèria de planejament territorial, que inclou el planejament  urbanístic general i el POUM.
 • Participació, com a representant de l’Ajuntament de Navàs, en el Planejament territorial d’abast supramunicipal.
 • Planejament derivat, gestió i disciplina urbanístiques.
 • Control i protecció del sòl no urbanitzable.
 • Ordenances sobre urbanisme, edificació i habitatge.
 • Ordenances sobre activitats i obertura d’establiments.
 • Llicències urbanístiques, de parcel·lacions, d’instal·lacions i d’obertura d’establiments, en tots els seus aspectes.
 • Llicències d’instal·lació i ús de grues – torra desmuntables per obres.
 • Llicències de primera ocupació.
 • Llicències de constitució i/o modificació del règim de propietat horitzontal.
 • Llicències d’obres a la via pública i ocupacions necessàries per a l’execució de les obres autoritzades amb la llicència.
 • Actuacions subjectes al règim de comunicació i/o declaració responsable en matèria urbanística, d’activitats, recreatives i d’espectacles.
 • Projectes i execució d’obres públiques de construcció, instal·lacions i urbanització.
 • Construcció i manteniment d’equipaments, infraestructures i vials.
 • Manteniment del mobiliari urbà.
 • Manteniment de parcs i jardins.
 • Instrucció d’expedients de protecció de la legalitat urbanística.
 • Instrucció d’expedients sancionadors en matèria urbanística i/o d’ocupacions de la via pública derivades d’obres.
 • Manteniment del servei d’enllumenat públic.
 • Gestió dels cementiris municipals i dels serveis funeraris.

 

Regidoria de Medi Ambient

 • Foment, planificació, promoció, participació i coordinació d’activitats i serveis adreçats a la protecció i defensa del medi ambient.
 • Recollida selectiva de residus: paper, vidre, piles, etc.
 • Recollida selectiva de la fracció orgànica.
 • Gestió de la recollida de residus industrials i especials.
 • Educació ambiental.
 • Campanyes de promoció de defensa del medi.

 

Serveis Municipals de Navàs

 • Gestió de la societat “Serveis Municipals de Navàs SLU”.
 • Política municipal en matèria de subministrament i distribució d’aigua potable i sanejament i depuració d’aigües residuals del municipi de Navàs, consistent en la captació, la regulació, la conducció, la depuració, l’emmagatzematge i la distribució d’aigua potable, així com la recollida, la conducció, la depuració d’aigües pluvials i residuals i el seu abocament. Totes les operacions annexes que es refereixin al cicle d’aprofitament de l’agua, incloses les activitats i serveis d’assessorament i estudi en aquesta matèria.
 • Recursos hídrics.
 • Coordinació de l’execució d’obres i instal·lacions i la redacció de projectes que directament o indirectament estiguin destinades als serveis públics d’abastament d’aigua potable i sanejament.
 • Gestió dels béns immobles titulars de la societat.
 • Promocionar, conservar i millorar els edificis i l’equipament de les instal·lacions esportives que configuren el complex esportiu de l’EIX, així com la prestació i gestió de tota mena de serveis de caràcter esportiu, lúdics i d’esbarjo, i realitzar les activitats relacionades amb aquests que tinguin com a punt de referència el complex esportiu municipal l’EIX, mentre la societat municipal tingui l’encomana de gestió d’aquest servei públic.
 • Coordinació dels serveis municipals que gestiona la societat.
 • Gestió de la recollida selectiva “Navàs Porta a Porta”