Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural

Urbanisme, Nuclis i Desenvolupament Rural

 

Regidoria d’Urbanisme

 • Planificació urbanística i règim urbanístic del sòl.
 • Desplegament del pla d’ordenació urbanística municipal.
 • Gestió i disciplina urbanística.
 • Intervenció en l’ús del sòl i en l’execució de les obres: llicències urbanístiques, comunicació prèvia i declaració de responsable d’obres, ordres d’execució i supòsits de ruïna.
 • Patrimoni municipal.
 • Informes i certificacions urbanístics.
 • Cartografia i serveis d’informació geogràfica (SIG).
 • Projectes i obres ordinàries d’arquitectura, obra civil, accessibilitat i nova urbanització.
 • Estudis territorials.
 • Guals.
 • Aparcaments i regulació d’estacionaments.
 • Ordenació i regulació de les activitats del municipi.
 • Intervencions ambientals en les autoritzacions, llicències, comunicacions prèvies, i declaracions responsables d’activitats.
 • Convenis de cooperació i conservació derivats de sectors industrials i
  residencials.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea d’Urbanisme

 

Regidoria de Nuclis i Desenvolupament Rural

 • Política d’atenció a les necessitats específiques dels nuclis i món rural.
 • Conservació de la xarxa de camins i vies forestals.
 • Gestió dels Plans d’Electrificació Rural.
 • Polítiques sobre els nuclis rurals del municipi: Palà de Torroella, Sant Salvador de Torroella, Castelladral, Sant Cugat del Racó, el Mujal i Valldeperes.
 • Política d’agricultura i ramaderia.
 • Foment de la rehabilitació de masies rurals.
 • Coordinació dels serveis municipals al sector del Cardener.
 • Neteja de lleres i construcció de punts d’aigua.
 • Gestió del personal adscrit a l’Àrea de Nuclis i Desenvolupament Rural