Com fer la teva factura electrònica?

Com fer la teva factura electrònica?

L’Ajuntament de Navàs està adherit al Consorci de l’administració oberta de Catalunya (AOC) per a la gestió de les factures electròniques a través de la plataforma e-FACT com a punt general d’entrada de factures a les administracions públiques catalanes, tal i com disposa l’acord del Govern de la Generalitat  151/2014, d’11 de novembre (DOGC núm. 6747, de 13 de novembre de 2014).

Què és una factura electrònica?
Una factura electrònica és un document electrònic que:
– Conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics.
– Té validesa legal quan presenta signatura electrònica avançada que garanteix l’autentificació, la integritat i el no repudi.
– És susceptible de ser tramés per mitjans electrònics i relaciona a clients i proveïdors.

Com es poden generar factures electròniques?
El format electrònic per emetre factures electròniques a l’administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. A la web del Consorci de l’Administració Obrerta de Catalunya podeu trobar la informació de les diverses formes de generar les factures amb aquest format públic.

Quins són els avantatges d’utilitzar factures electròniques?
– Intercanvi de la informació sense error entre l’administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
– Els proveïdors disposaran amb antelació de l’acceptació de les seves factures i podran planificar millor la seva tresoreria i les opcions de negociació amb les entitats financeres.
– Les factures amb signatura electrònica tenen plena validesa legal i poden substituir el paper tot i que si els proveïdors les demanen en suport paper es poden enviar encara que estiguin signades.
– Reducció dels temps de tramitació a les administracions públiques.
– Major eficiència en la gestió, auditoria i inspecció.

 Informació als proveidors
D’acord amb la informació facilitada pel mateix Consorci AOC, per a la utilització de la plataforma de les factures electròniques e.FACT, no s’exigeix, ni valida els CODIS DIR 3 que sí que exigeix la plataforma estatal  FACe del Ministeri d’Hisenda.
No obstant, els codis DIR 3  per a la incorporació a les factures electròniques són els següents:

– Codi identificació UNITAT ORGÀNICA: L01081419
– Codi nom Unitat Orgànica: AJUNTAMENT DE NAVÀS
– Codi Identificació nivell administració: 3
– Codi Identificació tipus entitat pública:  AJ
– Codi identificació amb província: 8
– Codi identificació província: Barcelona
–  Codi Identificació Dep. U. Superior: LA9999999
– Oficina Comptable: Serveis Financers
– CIF:  P0814000F

L’Ajuntament no està adherit a la plataforma estatal del Ministeri d’Hisenda FACe, no obstant, el consorci AOC està tancant un acord amb el Ministeri per tal que l’esmentat Consorci gestioni totes les factures electròniques que entrin pel FACe.

Enllaços als aplicatius:
– Bústia de Factures electròniques

– Crea la teva factura electrònica

Documents explicatius:

manual-usuari-efact

ManualFacturaElectronica 1-55