Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs

Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs
   

A continuació podeu consultar i descarregar el Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i ambientals de Navàs.

El Pla defineix el patrimoni històric, arquitectònic i ambiental integrat en el nucli urbà de Navàs, els nuclis rurals de Castelladral i el Mujal, i la colònia de Palà de Torroella, a partir d’un treball desenvolupat al llarg de dotze mesos dirigit per la historiadora Imma Vilamala i l’arqueòleg Àlvar Caixal, amb un equip de professionals constituït per l’arquitecte Xavier Claparols, la historiadora Goretti Vila i la biòloga Isabel Lleonart.

El treball recull una memòria amb l’estudi de l’evolució urbana i històrica del municipi, la memòria justificativa, una normativa, els plànols de situació dels elements, la carta arqueològica actualitzada, l’estudi de paisatge i el document ambiental estratègic.

En total són un conjunt de 227 fitxes del conjunt de béns catalogats, que segons la seva naturalesa i el tipus de valors associats es poden classificar en béns arquitectònics i urbanístics, béns arqueològics i paleontològics i béns ambientals i paisatgístics.

Volum I. Memòria, normativa, quadre resum i plànols

Descarregar