Notícies de festes a Navàs

Bases del Concurs de Cartells de la Festa Major de Navàs 2014

PRIMER- El tema del cartell serà la Festa Major de Navàs. Els participants podran presentar tantes obres inèdites com desitgin. Queda prohibit el plagi parcial o total de qualsevol imatge i/o cartell ja existent

SEGON- El cartell haurà d’adoptar la forma vertical, el seu format serà de 33 x 48 cm, i si es creu convenient s’instal·larà en un bastidor de cartró o cartró ploma.

TERCER- Els originals podran realitzar-se per qualsevol procediment, de manera que la seva reproducció gràfica sigui fàcil.

QUART- Als treballs, figurarà de forma visible els següents logos: el de l’Ajuntament de Navàs, el de la Generalitat de Catalunya i el de la Diputació de Barcelona. I també la inscripció: FESTA MAJOR DE NAVÀS (del 20 al 26 d’agost de 2014).

CINQUÈ- Els treballs presentats portaran al revers un lema, que figurarà també a l’exterior d’un sobre tancat, dintre del qual anirà el nom, l’edat, l’adreça de l’autor i un telèfon de contacte. Els originals remesos des d’altres poblacions s’enviaran a ports pagats.

SISÈ- La presentació d’originals s’efectuarà al Registre General de l’Ajuntament de Navàs, fins les 13.30 hores del dia 27 de juny de 2014, per lliurament personal o qualsevol altre procediment, i es farà arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Navàs (Emma Ribera Planas).

SETÈ- El jurat estarà format per persones vinculades a la cultura i al món de la festa, sent president el que ho és de la Comissió de Festes o persona en qui delegui.

VUITÈ- S’atorgarà un premi de 300 € al millor cartell de la Festa Major.

NOVÈ- El veredicte del Jurat serà inapel·lable.

DESÈ- Per a decidir el/la guanyador/a del concurs, el jurat tindrà en compte la qualitat artística i, especialment, la seva expressivitat i contingut propi com a anunciador de les festes. Serà molt important la creativitat, la innovació i el disseny.

ONZÈ- El treball premiat quedarà en propietat de l’Ajuntament de Navàs, i la Comissió de Festes farà l’ús que estimi convenient.

DOTZÈ- Els treballs no premiats hauran de ser retirats pels/per les seus/seves autors/res o persona autoritzada, prèvia comprovació de la identitat, entenent que renuncien a la propietat dels seus treballs aquelles persones que en l’esmentat termini no passin a retirar-los per l’Ajuntament de Navàs.

TRETZÈ- El jurat es reserva el dret a declarar el premi desert i convocar un nou concurs o noves bases al que hauran de presentar-se nous treballs.

CATORZÈ- Els participants autoritzen legalment a l’Ajuntament de Navàs i li cedeixen els drets d’imatge i de dades personals per a l’edició i divulgació dels cartells per a la promoció i dinamització del concurs d’enguany. Els cartells i dades que es publiquin a la web, exposició, fulletons, etc… seran exclusivament per aquesta finalitat i no seran cedides a tercers ni sotmeses a altres processos de tractament de la informació, tal i com estableix l’article 18 de la Constitució i regulat a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

ÚLTIMA- Les bases d’aquest concurs s’entenen acceptades pels concursants, pel sol fet de participar-hi. Així mateix.

Per a més informació: 93.839.00.22, raig@navas.cat (Emma Ribera Planas)

Navàs, 13 de maig de 2014

Publicació: 30/05/2014 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dimarts 10 d'Octubre de 2023
91a FIRA DE TARDOR
Dijous 05 d'Octubre de 2023
UN ANY MÉS HAN TORNAT LES FABRICANTES!
Dimecres 04 d'Octubre de 2023
TORNEIG DE BOTIFARRA PER LA FIRA DE TARDOR
Dimarts 03 d'Octubre de 2023
Per la Fira de Tardor torna l’A PROP!
Dilluns 02 d'Octubre de 2023
CAMINADA ENTREVINYES
Dimarts 01 d'Agost de 2023
JA TENIM AQUÍ EL PROGRAMA D’ACTES DE LA FESTA MAJOR DE NAVÀS!
Divendres 28 de Juliol de 2023
US PRESENTEM ELS CONCERTS DE LA FESTA MAJOR DE NAVÀS!
Dijous 27 de Juliol de 2023
LA FESTA MAJOR DE NAVÀS 2023 JA TÉ CARTELL!
Dimecres 26 de Juliol de 2023
CONCERTS AMB «FETUS» I «RIU»
Divendres 30 de Juny de 2023
PUBILLATGE NAVASSENC 2023
Dijous 22 de Juny de 2023
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ
Dimarts 20 de Juny de 2023
ADlibitum a Castelladral "Tast Rural, Vi, música i gastronomia"
Divendres 16 de Juny de 2023
Teatre i col·loqui «NO ES PAÍS PARA NEGRAS». Una comèdia dramàtica que et congela el somriure.
Divendres 16 de Juny de 2023
ARRIBA LA PROGRAMACIÓ DEL TOC D’ESTIU 2023
Subscriu-te a la newsletter de Navàs