Notícies de l'Ajuntament de Navàs

LA COMISSIÓ D’HABITATGE ES REUNEIX PER TRACTAR DIFERENTS TEMES DE L'ÀREA

El passat 13 de maig es va convocar la comissió d’habitatge per tal de comunicar als membres de Consistori el treball que s’està duent a terme des de l’Àrea en matèria d’habitatge en els darrer mesos.

Principalment es van tractar els temes de l’adjudicació de l’habitatge «Casa del Mestre del Mujal» mitjançant masoveria urbana així com la proposta de reglament dels habitatges d’emergència social municipals, tenint en compte una de les voluntats del mandat de l’equip de govern que preveu com a actuació municipal prioritària i rellevant l’ajut a les persones i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat social i especialment aquelles en risc d’exclusió residencial, perquè creiem que el dret a l’habitatge és un requisit imprescindible per a l’exercici efectiu d’altres drets bàsics, com ara el dret a l’educació i a la salut.

Quan a l’adjudicació de la Casa del mestre, la Junta de Govern va acordar la seva adjudicació el passat mes de desembre tenint en compte la proposta d’adjudicació de la comissió avaluadora. Transcorregut el període d’exposició pública i després de diverses reunions amb l’adjudicatària per repassar les condicions d’ús establertes en les bases, el passat 10 d’abril es va signar el corresponent contracte de cessió d’ús per un termini de cinc anys. En aquest sentit, l’adjudicatària tindrà accés a l’habitatge durant aquest període satisfent una quantitat dinerària així com una contraprestació no dinerària corresponent a actuacions de millora de l’habitatge tal i com s’establia en les bases d’execució i en el propi contracte.

Pel que fa al reglament dels habitatges d’emergència social municipals, com a eina reglamentària pel servei d’acolliment residencial destinat a cobrir necessitats temporals, aquest permetrà dotar a l’Ajuntament d’un recurs municipal en cas de situacions d’exclusió social i/o residencial i per aquelles d’urgència sobrevinguda de pèrdua temporal de l’habitatge. Amb l’esmentat reglament, que conté el propi reglament d’adjudicació, el de règim intern on es preveuen les sancions i el model de contracte de cessió d’ús, es pretén corregir diverses problemàtiques relatives a l’accés a un habitatge digne i adequat, amb especial incidència en la protecció dels drets dels infants, proporcionant a les unitats familiars en situació d’emergència econòmica i social una opció d’allotjament que els permeti evitar l’exclusió social residencial.

Actualment es troba a punt per la seva aprovació inicial per part de l’òrgan competent, no obstant tal i com determina la normativa aplicable, amb caràcter previ, s’ha de substanciar una consulta pública a través del portal web per tal demanar l’opinió dels subjectes potencialment afectats per la futura norma.

Així mateix, en l’esmentada Comissió es tractaren altres temes com la canalització a través de l’Oficina Local d’Habitatge dels tràmits d’ajuts d’habitatge pel pagament del lloguer de les diferents convocatòries estructurades segons trams d’edat i que posteriorment han estat derivades al Consell Comarcal del Bages com a òrgan encarregat de centralitzar-les i derivar-les a l’Agència d’Habitatge de Catalunya, que és qui les resol i les atorga.

Per altra banda, també es va tractar la qualificació del municipi de Navàs com a zona de mercat residencial tens, i per tant compleix els requisits per poder aplicar mesures per contenir el preu del lloguer que preveu la Llei estatal d’habitatge i per planificar actuacions necessàries per corregir els desequilibris detectats. Això suposarà que el lloguer dels nous contractes no podrà superar el preu del darrer contracte vigent els últims cinc anys un cop aplicada la clàusula d’actualització anual d’aquell contracte. Si és tracta d’un gran tenidor, el lloguer no podrà ser superior a l’índex de referència del preu de lloguer. En definitiva, això és una molt bona notícia, doncs permetrà contenir la pujada de preus del lloguer durant els propers cinc anys.

Publicació: 24/05/2024 a les 11:01
Altres notícies relacionades
Dilluns 01 de juliol de 2024
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
TORNEN LES NITS D’ESTIU AL PASSEIG!
Dilluns 17 de juny de 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
REVETLLES AMB PRECAUCIÓ 2024
Dijous 13 de juny de 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
OBERTURA PISCINA MUNICIPAL L'ALZINETA 2024
Dijous 06 de juny de 2024
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
CAMPANYA SOM GENT DE GOT!
Dimecres 05 de juny de 2024
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
SETMANA INTERNACIONAL DELS ARXIUS
Dimarts 04 de juny de 2024
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
INVENTARI DE CAMINS MUNICIPAL DE NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dimarts 04 de juny de 2024
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
VOLTA CICLISTA FEMENINA A CATALUNYA
Dijous 23 de maig de 2024
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
PLE MUNICIPAL DE NAVÀS (20 de maig)
Dimarts 21 de maig de 2024
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
SUPERNIT A LA BIBLIOTECA
Divendres 10 de maig de 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ 2024
Dimecres 08 de maig de 2024
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
JORNADES «CONSTRUÏM EN COMUNITAT»
Dimarts 07 de maig de 2024
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
AUTOPROTECCIÓ, SUPORT VITAL BÀSIC I DEA
Dijous 02 de maig de 2024
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
IMPOST SOBRE LES EMISSIONS DE CO2 DELS VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA DE L’EXERCICI 2023
Dimecres 17 d'abril de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Subscriu-te a la newsletter de Navàs