Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/navas/www/wp-content/themes/navas.cat/single-noticia.php on line 22

Notícies d'urbanisme

L’Ajuntament de Navàs convoca 3 places per la brigada municipal

L’Ajuntament de Navàs convoca 3 places per la brigada municipal.

Funcions:
• Donar suport al servei de brigada de l’Ajuntament de Navàs, tant en els edificis i instal·lacions de l’Ajuntament, com també a la via pública i la resta d’espais públics i jardineria (carrers, parcs…), seguint les instruccions del Cap de la Brigada d’Obres i Serveis.
• Realitzar treballs de suport als oficials d’obres i manteniment.
• Fer servir les eines manuals i mecàniques requerides per al desenvolupament dels treballs encomanats, així com tenir cura del seu estat de conservació.
• Tenir cura de l’adequada utilització del manteniment.
• Fer tasques de manteniment i adequació de la via pública.
• Muntar carpes, entarimats, portar cadires, taules, adequar espais, etc. per
la organització de totes les festes que se celebren, com les Fires, Festa Major, mercats, festes d’entitats del poble….
• I, en general, altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Documentació necessària per a poder participar en el procés selectiu:
• Instància degudament signada sol·licitant prendre part en el procediment
selectiu.
• Fotocòpia del DNI o altres documents d’identificació personal.
• Currículum vitae actualitzat.
• Documentació acreditativa de la titulació acadèmica requerida i, en el seu cas, la convalidació per l’organisme oficial competent.
• Fotocòpia de la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per valorar,
sense que l’òrgan de selecció en pugui valorar d’altres que no siguin aportats
en aquest moment.
• Fotocòpia de l’informe de vida laboral i/o fotocòpies dels contractes laborals.
• Còpia del document actualitzat d’estar inscrit a l’Oficina del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació (DARDO)
• Fotocòpia del permís de conduir B, en vigor.
• Document acreditatiu de la percepció o no de prestacions contributives,
subsidis o ajudes, actualitzat.
• Carnet de família monoparental o nombrosa.
• Còpia del llibre de família.
• Qualsevol altre document acreditatiu dels criteris socials que s’al·leguin d’acord amb la base sisena.

Les instàncies, en què les persones aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides, hauran de ser presentades de forma presencial al registre de l’Ajuntament de Navàs (OAC) a la Plaça de l’Ajuntament, núm 8, 08670 Navàs, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores, o bé mitjançant alguna de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. El termini de presentació serà de 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de les bases al tauler d’anuncis i a la pàgina web www.navas.cat.

Publicació: 10/09/2019 a les 14:44
Altres notícies relacionades
Dilluns 03 d'abril de 2023
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU
PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DEL PAVELLÓ BLAU
Dilluns 06 de març de 2023
S'INICIEN LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
S'INICIEN LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
Dilluns 13 de febrer de 2023
COMENCEN LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL MUJAL
COMENCEN LES OBRES D'URBANITZACIÓ DEL MUJAL
Divendres 03 de juny de 2022
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
SURT A CONCURS LA LICITACIÓ PER A DIFERENTS OBRES D’URBANITZACIÓ EN DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI DE NAVÀS
Dijous 16 de desembre de 2021
MILLORA DELS EMBORNALS
MILLORA DELS EMBORNALS
Dilluns 25 d'octubre de 2021
REFORMA DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL
REFORMA DE LA COMISSARIA DE LA POLICIA LOCAL
Dimecres 29 de setembre de 2021
MILLORA DEL CLAVEGUERAM I ARRANJAMENT DEL CARRERÓ DE CAN COLS
MILLORA DEL CLAVEGUERAM I ARRANJAMENT DEL CARRERÓ DE CAN COLS
Dijous 16 de setembre de 2021
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'ESCOLA DE MÚSICA
INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES A L'ESCOLA DE MÚSICA
Dimarts 27 de juliol de 2021
LA GESTIÓ DE LES HERBES, CAP A LA BIODIVERSITAT
LA GESTIÓ DE LES HERBES, CAP A LA BIODIVERSITAT
Divendres 09 d'abril de 2021
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMPLIARÀ EL PONT DE CASTELLET
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMPLIARÀ EL PONT DE CASTELLET
Dilluns 08 de març de 2021
NAVÀS JA HA CANVIAT A LED LA PRÀCTICA TOTALITAT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
NAVÀS JA HA CANVIAT A LED LA PRÀCTICA TOTALITAT DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC
Dimecres 30 de desembre de 2020
RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER CREUETA
RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE DEL CARRER CREUETA
Dijous 10 de desembre de 2020
COMENCEN LES OBRES DE REFORMA DE LA TEULADA DE L'ESCOLA DE MÚSICA
COMENCEN LES OBRES DE REFORMA DE LA TEULADA DE L'ESCOLA DE MÚSICA
Dimecres 09 de desembre de 2020
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA INICIA LA PAVIMENTACIÓ DE LA CRA. DE VIVER
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA INICIA LA PAVIMENTACIÓ DE LA CRA. DE VIVER
Divendres 26 de juny de 2020
Reobert al públic el pàrquing del Passeig Ramon Vall
Reobert al públic el pàrquing del Passeig Ramon Vall
Subscriu-te a la newsletter de Navàs