Categoria general per poder customitzar la vista de noticies

Subvencions de la Generalitat per il·luminació exterior fins a un màxim de 250.000 €

Us informem de la previsió de subvencions per a l’any 2013 en matèria d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per si són del vostre interès.

 

Convocatòria: Resolució TES/2799/2012, de 4 de desembre.

Bases reguladores: Ordre TES/152/2012, de 7 de juny.

Objecte de la subvenció: Les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011, 2012 i 2013, d’acord amb el que estableixen les bases reguladores.

Termini presentació de les sol·licituds: El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 18 de gener de 2013.

Sol·licituds: Les persones físiques i les persones jurídiques titulars de les activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats presentaran la sol·licitud en suport paper, que es pot descarregar des de l’Oficina Virtual de Tràmits(OVT).

Termini per presentar la documentació justificativa: El termini per presentar la documentació justificativa finalitza el 31 d’octubre de 2013.

 

On presentar les sol·licituds, entre altres oficines:

 

– Departament de Territori i Sostenibilitat, (Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6, 08029 Barcelona).

– Direcció General de Qualitat Ambiental (Avinguda Diagonal, 523-525 08029 Barcelona).

– Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Barcelona (Carrer d’Aragó, 244-248, 08007 Barcelona).

– Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central (Carrer d’Àngel Guimerà, 14 1a. i 2a. Planta, 08241 Manresa).

 

 

La Generalitat ha obert i fa pública la convocatòria de subvencions per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior per a l’any 2013, adreçada a persones físiques i persones jurídiques titulars d’activitats econòmiques subjectes a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. No poden acollir-se a les subvencions d’aquesta convocatòria, les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats econòmiques mòbils o de caràcter temporal.

Són objecte de subvenció les actuacions d’adequació de la il·luminació exterior realitzades o a realitzar durant els anys 2011, 2012 i 2013.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre TES/152/2012, de 7 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior (DOGC núm. 6150, de 15.6.2012), i per l’Ordre TES/404/2012, de 4 de desembre, per la qual es modifiquen les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior aprovades per l’Ordre TES/152/2012, de 7 de juny.

 

Disposicions

CVE-DOGC-A-12334077-2012 Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6276 – 18.12.2012 62430 http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X DL B 38014-2007

 

La dotació màxima de subvencions que preveu aquesta convocatòria és de 250.000 euros i la seva concessió s’imputa amb càrrec a la partida pressupostària PO13/D/770000100/5540/0000 dels pressupostos de la generalitat de Catalunya per a l’any 2013.

La dotació màxima indicada al paràgraf anterior pot ser modificada amb subjecció a la normativa vigent.

Publicació: 08/01/2013 a les 00:00
Altres notícies relacionades
Dimarts 13 de Febrer de 2024
CLASSIFICACIONS FIT KID NAVÀS CAMPIONAT DE CATALUNYA 2024
Divendres 09 de Febrer de 2024
ARA SI QUE JA EL TENIM AQUÍ, EL CARNESTOLTES REGANSER DE NAVÀS!
Divendres 09 de Febrer de 2024
NOVA UBICACIÓ DEL PARC URBÀ SALUDABLE A LA RESIDÈNCIA D'AVIS I ÀVIES DE NAVÀS
Divendres 09 de Febrer de 2024
ENTRADES A LA VENDA DE LES GIRLS LIKE THAT
Divendres 09 de Febrer de 2024
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - 8M
Dijous 08 de Febrer de 2024
ESTAT D'EMERGÈNCIA PER SEQUERA
Dimarts 06 de Febrer de 2024
6 FEBRER. DIA INTERNACIONAL TOLERÀNCIA ZERO AMB LA MUTILACIÓ GENITAL FEMENINA
Dilluns 05 de Febrer de 2024
Entrades a la venda pel CONCERT: «DE LA TERRA»
Divendres 02 de Febrer de 2024
NAVÀS HA ACOLLIT EL SEMINARI DE DIRECCIONS DE LA CATALUNYA CENTRAL (Centre-Nord)
Dijous 01 de Febrer de 2024
TALLER PER A FAMÍLIES D’HABILITATS EDUCATIVES EN EL BON ÚS DE LES PANTALLES A L’ÀMBIT FAMILIAR
Dimarts 30 de Gener de 2024
III FESTA MAJOR ALTERNATIVA FEMINISTA DE NAVÀS
Dilluns 29 de Gener de 2024
OBERT EL PERÍODE D'INSCRIPCIONS PER A PARTICIPAR A LA FIRA DE PRIMAVERA DE NAVÀS (13 i 14 d’abril de 2024)
Dilluns 29 de Gener de 2024
EL PÚBLIC VA OMPLIR DE GOM A GOM EL PAVELLÓ BLAU EN LA PRESENTACIÓ D’EQUIPS DE LA TEMPORADA 23-24 DEL CLUB BÀSQUET NAVÀS
Dijous 25 de Gener de 2024
TRAMITACIÓ DE DNIs A NAVÀS
Dilluns 22 de Gener de 2024
LA SETMANA MÉS BOJA A NAVÀS PEL CARNESTOLTES!
Subscriu-te a la newsletter de Navàs