Oficina Local d’Habitatge

Oficina Local d’Habitatge

Des de l’Ajuntament de Navàs creiem que disposar d'un habitatge digne és un dret bàsic imprescindible per accedir a la resta de drets.

A dia d’avui, per a moltes persones el dret a l’habitatge digne, malauradament, no està garantit. I és per això, que volem seguir treballant per implementar una política d’habitatge que no solament respongui a la situació d’emergència habitacional, sinó que sigui preventiva i al mateix temps innovadora, per tal d’afrontar el futur del dret a l’habitatge al municipi i els seus 7 nuclis de població. L’objectiu de la Regidoria d’Habitatge és, en definitiva, impulsar mesures que protegeixin els drets de la ciutadania en l’àmbit de l’habitatge.

En aquest sentit, a finals de l’any 2020, es va signar un conveni amb l’Ajuntament d’Artés per tal d’establir les bases de col·laboració per a la gestió dels serveis i prestacions de l’Oficina Local d’Habitatge d’aquests dos municipis, a fi de comptar amb el personal tècnic idoni per oferir a la ciutadania els serveis d’informació, assessorament i tramitació sobre l’habitatge, així com gestionar la Borsa de Mediació al Lloguer social i altres projectes de masoveria urbana al municipi.

En definitiva, tenim per objectiu la mobilització l’habitatge buit, afavorir l’accés i la conservació de l’habitatge de les famílies més vulnerables i millorar-ne les condicions d’accessibilitat i el confort dels habitatges de la gent gran.

Oficina Local d’Habitatge

L’Oficina Local d’Habitatge de Navàs és l’espai que centralitza les qüestions sobre habitatge del municipi, on la ciutadania de forma ràpida i còmoda es pot adreçar per informar-se i assessorar-se, entre d’altres, sobre qüestions relatives a l’habitatge protegit, a la rehabilitació, al lloguer i l’habitatge d’emergència social, al lloguer assequible i la borsa de mediació, així com també poder tramitar els diferents ajuts i subvencions en curs.

Objectius:

  • Protegir el dret a l’habitatge

  • Fomentar l’accés assequible a l’habitatge

  • Mantenir i evitar la pèrdua de l’habitatge

  • Mobilitzar el parc d’habitatges desocupat

  • Incentivar el manteniment i la rehabilitació del parc d’habitatge existent

Serveis de l’Oficina Local d’Habitatge

  • Informació

La informació a la ciutadania dels diversos recursos especialitzats en matèria d’habitatge.

La informació sobre procediments, tràmits, requisits i documentació de tot el catàleg de serveis de l’Oficina.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Assessorament

Atenció personalitzada i especialitzada i assessorament en els temes relacionats amb l’habitatge, tals com el manteniment o la rehabilitació dels immobles, inspeccions tècniques d’edificis, certificats energètics i cèdules d’habitabilitat.

La derivació, si s’escau, d’aquells aspectes relacionats amb l’habitatge que no es tracten directament des de l’Oficina Local.

  • Tramitació i gestió

Des de l’Oficina d’Habitatge es pot obtenir informació i tramitar ajuts econòmics que atorguen les diferents administracions públiques vinculats a l’habitatge, tant en relació al pagament del lloguer com en matèria de rehabilitació.

  • Accés a l’habitatge: Borsa d’habitatge

La Borsa d’habitatge ofereix a propietaris/es i llogaters/es una sortida a l’oferta i la necessitat d’habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Els propietaris/es posen a disposició de l’Ajuntament l’habitatge buit per que des de l’Ajuntament es gestioni a través de lloguers assequibles, de masoveria urbana, compartició de pis o d’altres alternatives a la compra o lloguer tradicionals. Per altra banda, les persones interessades en accedir com a llogateres a un habitatge, es poden inscriure en aquesta Borsa com a sol·licitants d’habitatge.

Contacte

Per a més informació us podeu adreçar a l’Oficina d’Habitatge a l’Ajuntament de Navàs (Plaça de l’Ajuntament, 8) concertant cita prèvia, a través del telèfon 93 839390022 (extensió 2004) o del correu electrònic habitatge@navas.cat.

Borsa de mediació d’habitatge

Masoveria urbana

Subscriu-te a la newsletter de Navàs